page contents
首页 >> 百家争鸣 >>百姓家训 >> 《邬氏族规家训》
详细内容

《邬氏族规家训》

时间:2020-02-20     【转载】   阅读


    邬氏族规 
    家政             

    国有公家之政,家有私家之政。邬氏后裔修一家之政。既求富益者也,更积德而已耳、行善而已耳、好礼而已耳。
 

    父子欲其慈孝,兄弟欲其友恭,夫妇欲其相敬,宗族欲其和睦,门户欲其清白,惟寡欲其洁涤,男子欲其知书,女子欲其习业,姻联欲其择偶,婚姻欲其相爱,祭祀欲其庄重,用度欲其节俭,祖先欲其缅怀,乡井欲其兴旺,先业欲其传承,家桑欲其知务,赋税欲其及期,愿望欲其知偿,私恩欲其知报,私怨欲其不蓄,私怒欲其不逞,亲戚欲其往来,宾客欲其迎接,乡里欲其相欢,故旧欲其相亲,交游欲其快乐,行政欲其必谨,事业欲其发达,待下欲其无傲,公门欲其无扰,讼庭欲其勿临,非法欲其勿为,危事欲其易与,上仕欲其必敬,桑梓欲其必恭,有无欲其相通,凶荒欲其相济,患难欲其相恤,疾病欲其相扶,死丧欲其相哀,喜庆欲其相贺,临欺欲其勿首,临财欲其无苟,见利欲其无争,交易欲其廉平,施与欲其均一,吉凶欲其知变,忧乐欲其知时,内外欲其和谐,忿怨欲其含忍,遇恶欲其斥责,嫌疑欲其知避,丑秽欲其勿谈,子女欲其守规,出纳欲其清白,戏玩欲其有节,饮食欲其不乱,服饰欲其无侈,器用欲其无华,庐舍欲其修楫,庭院欲其洒扫,文籍欲其无毁,门壁欲其勿污,,赏罚欲其必当。
 

    为是而行之,则家政修明,内外无怨,天降祥瑞,子孙吉昌。
 

    移之于官,则一官之政修明,移之于国,则一国之政治,移之于天下,则天下之政理。
 

    呜呼!有官之君子,其不可能不修一家之政乎?家政不修,其如国与天下何?                                                       


    邬氏家训
 

    君之所贵者,仁也;士之所贵者,忠也;父之所贵者,严也;母之所贵者,慈也;子之所贵者,孝也;兄之所贵者,友也;弟之所贵者,恭也;夫之所贵者,和也;妇之所贵者,柔也;事师长贵乎,礼也;交朋友贵乎,信也。
 

    见老者,敬之;见幼者,爱之;有德者,年虽下于我,我必尊之;不肖者,年虽高于我,我必远之。
 

    慎勿议人之短,切莫矜己之长;仇者以义解之,怨者以真报之,随所遇而安之。
 

    人有小过,宽容而忍之;人有大过,以理而谕之;勿以善小而不为,勿以恶小而为之;人有恶,则激之;人有善, 则扬之。
 

    处世无私仇,治家无私法;勿损人而利己,无妒贤而嫉能;勿称忿而报横逆,勿非礼以害物命。
   

    见不义之财勿取,遇合理之事则从;科学不可不学,礼义不可不知;子孙不可不教,下士不可不恤;斯文不可不敬,患难不可不扶。
 

    守我之分者,礼也;知足常乐者,寿也;人能如是,天必相之;此乃日用常行之道,衣裳之于身体,饮食之于口腹,不可一日无也,可不慎哉!

 

    祖宗之家规(政)家训,与时俱进约有更新,以教化后裔。 

√免责声明

编辑:微视山东融媒中心 陈子


最新评论
请先登录才能进行回复登录
  • 微视河南财经在线

  • 微视山东融媒中心头条

  • 微视山东融媒中心企鹅号

  • 微视山东融媒中心大风号

  • 微视山东融媒中心搜狐

seo seo